Popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik ili s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi.

Dokument je ispod:

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA  INTERESA

 

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

 

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16):

Javna ustanova Rezervat Lokrum kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjetima:

 

 • WPD ADRIA d.o.o, Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik
 • VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o, Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik
 • VJETROELEKTRANA PONIKVE d.o.o, Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik
 • VJETROELEKTRANA BILA PLOČA d.o.o, Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik
 • VJETROELEKTRANA KRMPOTE d.o.o., Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski
 • VJETROELEKTRANA TRTAR-KRTOLIN d.o.o., Bože Peričića 30, Šibenik
 • VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o, Bože Peričića 30, Šibenik
 • MACERIA ENERGIA d.o.o, Dr. Franje Tuđmana 75, Šestanovac
 • GIAKUA TRADE d.o.o, Od Puča 9, Dubrovnik
 • CHRISTMAS SHOP DUBROVNIK d.o.o, Od Puča 9, Dubrovnik
 • UGOSTITELJSKI OBRT ANTIKA, Kralja Zvonimira b.b., Dubrovnik

 

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

 

Javna ustanova Rezervat Lokrum